Användaravtal, 2024-07-13

Dessa allmänna villkor utgör de villkor som gäller för att använda hemsidan Körkort.se. Genom att skapa ett konto accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor.

1. Accepterande av villkor och ändring av villkor

Tjänsten levereras av Nordfinance, som vidare i detta avtal benämns Körkort.se. Genom att skapa ett konto och registrera dig som användare hos Körkort.se godkänner du samtidigt villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras. Villkorsändringar publiceras på Körkort.se. Ändring eller tillägg träder i kraft 2 veckor efter publiceringen. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum. Användaren bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Du är skyldig att lämna Körkort.se sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom att registrera dig intygar du att de uppgifter som du lämnar i registreringssformuläret är sanna och riktiga.

2. Användande av tjänsten

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan person. Tjänsten får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. För kommersiellt användande av tjänsten och för att använda tjänsten på Trafikskolor krävs ett skriftligt avtal med Körkort.se. Du får inte lämna ut ditt lösenord eller användarnamn till någon annan. Om Körkort.se misstänker att användaren missbrukat sitt personliga användarkonto har Körkort.se rätt att omedelbart och permanent stänga av användaren från tjänsten och är inte skyldig att återbetala någon redan betald användaravgift.

För att hålla system och databaser i topptrim arkiveras och raderas alla testresultat från din statistik om du inte har loggat in till ditt konto under period av 30 dagar eller mer. För konton med fullt medlemskap gäller detta endast då betalt medlemskap har upphört och om du därefter inte har loggat in till ditt konto under en period av 30 dagar eller mer.

All upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Körkort.se innehas av Körkort.se och du förvärvar genom ditt medlemskap ingen som helst rätt till dessa rättigheter. Det är inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja, information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av Körkort.se. Du får inte använda Körkort.se på sådant sätt att Körkort.se eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Körkort.se kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt konto. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas Körkort.se på grund av att någon obehörig använder ditt användarnamn och lösenord.

Överträdelse av dessa föreskrifter kan leda till polisanmälan och åtal.

3. Körkort.se’s ansvar

Körkort.se ansvarar för att tillgänglighet och funktion upprätthålls 24 timmar per dygn året runt och att de tjänster som tillhandahålls är ändamålsenligt utformade och har god funktionssäkerhet. Driftavbrott kan emellertid ske t ex på grund av driftsstörningar eller för utförande av underhållsarbeten. Körkort.se lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion. Körkort.se svarar inte för eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppkomma för medlemmar i samband med brister i tillgänglighet eller funktion.

4. Öppet köp och ångerrätt

Öppet köp och ångerrätt gäller inte då tjänsten består av digitalt innehåll och aktiveras och görs tillgänglig omedelbart i samband med köp. Du har dock möjlighet att testa vår produkt med vårt gratis körkortstest innan du gör en betalning och köper ett fullt medlemskap.

Automatisk förlängning sker inte under några omständigheter.

5. Personuppgifter

Körkort.se behandlar medlemmens personuppgifter genom att lagra och bearbeta dem för att kunna fullgöra och tillhandahålla medlemstjänsterna. Personuppgifterna kan även komma att användas för information och marknadsföring av Körkort.se’s egna produkter och tjänster. Medlem har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Medlem kan skriftligen motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och uppgifterna spärras då från sådan användning.

6. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Körkort.se’s ansvar. Körkort.se svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Körkort.se och/eller dess material eller information. Körkort.se ansvarar inte för fel och brister i informationen och/eller tjänsterna. Körkort.se kan ej hållas ansvarig för avbrott, förlust av data, skada eller dylikt. Under inga omständigheter kan du som registrerad användare av tjänsten på något sätt göra Körkort.se ansvarig för ekonomisk förlust som du åsamkats genom skada eller på annat sätt vid användande av tjänsten.

7. Brott mot villkoren

Körkort.se har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren eller om Körkort.se på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Körkort.se för all direkt och indirekt skada som du åsamkat Körkort.se i anledning av brott mot Villkoren. Om Körkort.se misstänker att du begått ett brott vid användning av Körkort.se kommer polisanmälan att göras.

8. Lagval och tvist

På detta användaravtal tillämpas Svensk lag. En eventuell tvist eller dispyt i anslutning till användande av tjänsten ska exklusivt avgöras av Svensk domstol. Om användaren använder tjänsten från ett annat land än Sverige ligger det under användarens eget ansvar att tjänsten är förenligt med det landets lag.